Tượng Chú tiểu ngồi

1.200.000

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Tượng Chú tiểu ngồi.

– Kích thước: 33 x 30 cm

Mô tả

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Tượng Chú tiểu ngồi.

– Kích thước: 33 x 30 cm